Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

Начало

РДГ Шумен

 

 Телефон: 054 800 703

Електронна пощаrugshumen@iag.bg
Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. Л. Каравелов № 28А

РДГ – Шумен носи името на град Шумен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Шумен се намира в източната част на Северна България като граничи на север с РДГ – Русе, на изток с РДГ – Варна, на юг с РДГ – Бургас и РДГ – Сливен и на запад с РДГ – Велико Търново.
   Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Шумен стопанисва горския фонд на територията на областите Шумен и Търговище с прилежащите им общини: Попово, Опака, Търговище, Велики Преслав, гара Хитрино, Шумен, Венец, Каолиново, Никола Козлево, Нови Пазар, Каспичан, Антоново, Омуртаг, Върбица и Смядово.

Списък с услуги предоставяни от  РДГ Шумен

 УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ ШУМЕН, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ ШУМЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" -"ДРУГИ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ"

Регионална дирекция по горите - гр. Шумен информира всички заинтересовани страни за следното: 

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал. 3  от НКОГТ, обнародвана в Държавен вестник, бр. 89 от 12.11.2019 г., в съответствие с която: "Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в РДГ Шумен:

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства;

2. заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството;

3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата (важи за собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев ).

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на  транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в Регионална дирекция по горите гр. Шумен съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените.

        Такси по ЗДОИ

     Банкова сметка на РДГ Шумен за заплащане на държавни такси и глоби по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча

     Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация от Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

      Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

      Заповед относно осигуряване на достъп до обществена информация в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Етичен кодекс за поведение на служителите в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Устройствен Правилник на Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Харта на клиента и правила за организация на административното обслужване в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Списък с формати в които е достъпна информацията

     Закон за достъп до обществена информация

     Списък на категориите информация подлежаща на публикуване


 

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2016г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2017г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2018г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2019г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2020г.


 

      Анотация към проект "Оперативна програма Добро управление"

      Презентация на проект "Оперативна програма Добро управление"

      Информационна табела "Оперативна програма Добро управление"
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Дежурен телефон за сигнали от собственици или ползватели на обекти по чл. 206 от Закона за горите регистрирани в териториалния обхват на РДГ Шумен:

087 771 91 12

Горскостопански планове
Регламент 995