Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 18.10.2017

Длъжност: Главен експерт
Звено: РДГ Шумен

Осъществява контрол по прилагане на ЗГ, в изпълнение на всички дейности в ГТ. Контролира цялостната дейност по ползването на дървесина, независимо от собствеността на горите в териториалния обхват на РДГ Шумен

Материали