Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност:

Длъжност: Главен експрерт "Стопанисване на горите"
Звено: РДГ Шумен

Осъществяване на контрол при спазване на нормативната уредба, по отношение на стопанисването и ползването на дървесина в териториалния обхват на РДГ Шумен

Материали