Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 05.10.2020

Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство” в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство” в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – професионален бакалавър по…;

- Ранг V младши;

- професионален опит- не се изисква. 

Материали