Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 30.11.2020

Длъжност: Конкурс за длъжността “вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “вътрешен одитор” в звено “Вътрешен одит” в ИАГ са:

- образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- ранг V младши;

- сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

- професионален опит - не се изисква.

Материали