Информация за ГСП може да намерите на страницата на ИАГ -> Регистри -> Горскостопански планове

Начало

РДГ Шумен

Център за Административно Обслужване

 Телефон (стационарен): 054 800 703 - на цената на един градски разговор

Електронна пощаrugshumen@iag.bg
Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. Л. Каравелов № 28А

Работно време на Центъра за административно обслужване

/ деловодство /

от понеделник до петък

 е непрекъснато от 8:30 до 17:00

   Банкова сметка на РДГ Шумен за заплащане на държавни такси и глоби по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча

Списък с услуги предоставяни от  РДГ Шумен

  

РДГ – Шумен носи името на град Шумен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Шумен се намира в източната част на Северна България като граничи на север с РДГ – Русе, на изток с РДГ – Варна, на юг с РДГ – Бургас и РДГ – Сливен и на запад с РДГ – Велико Търново.

   Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Шумен стопанисва горския фонд на територията на областите Шумен и Търговище с прилежащите им общини: Попово, Опака, Търговище, Велики Преслав, гара Хитрино, Шумен, Венец, Каолиново, Никола Козлево, Нови Пазар, Каспичан, Антоново, Омуртаг, Върбица и Смядово.

 

 УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ ШУМЕН, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ ШУМЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" -"ДРУГИ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ"

Регионална дирекция по горите - гр. Шумен информира всички заинтересовани страни за следното: 

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал. 3  от НКОГТ, обнародвана в Държавен вестник, бр. 89 от 12.11.2019 г., в съответствие с която: "Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в РДГ Шумен:

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства;

2. заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството;

3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата (важи за собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев ).

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на  транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в Регионална дирекция по горите гр. Шумен съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените.

        Такси по ЗДОИ

        Структура на РДГ Шумен

     Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Вътрешни правила за класификация на информацията в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация от Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

      Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

      Заповед РД05-133 от 09.06.2023 относно реда и условията за подаване на сигнали за нарушения в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

      Формуляр за регистриране на сигнал за нарушение

      Заповед относно осигуряване на достъп до обществена информация в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Етичен кодекс за поведение на служителите в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Устройствен Правилник на Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Харта на клиента и правила за организация на административното обслужване в Регионална Дирекция по Горите гр.Шумен

     Списък с формати в които е достъпна информацията

     Закон за достъп до обществена информация

     Бюджет на РДГ Шумен за 2023г.

 


 

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2016г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2017г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2018г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2019г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2020г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2021г.

     Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2022г.

 


 

      Анотация към проект "Оперативна програма Добро управление"

      Презентация на проект "Оперативна програма Добро управление"

      Информационна табела "Оперативна програма Добро управление"
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

Приемни дни:

Директор: всеки понеделник от 10:00 до 12:00

Зам. директор всеки понеделник от 14:00 до 16:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <Дежурен телефон за сигнали от собственици или ползватели на обекти по чл. 206 от Закона за горите регистрирани в териториалния обхват на РДГ Шумен:

087 771 91 12

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995